תקנות למניעת הטרדה מינית - חובות מעביד

ס' 7 לחוק למניעת הטרדה מינית עוסק בנקיטת אמצעים על ידי מעביד למניעת הטרדה מסוג זה.

בחוק נקבעות מספר חובות פוזיטיביות שעל המעביד לבצע על מנת לעמוד בהוראות החוק, ואלו הן עיקרן:

 1. על המעביד לקבוע דרך יעילה להגשת תלונה בשל הטרדה מינית ולבירורה.
 2. על המעביד לטפל ביעילות במקרה של הטרדה מינית או התנכלות אשר נודע לו עליהם, וכן לעשות כל שביכולתו כדי למנוע את הישנות המעשים האמורים.
 3. על מעביד שמעסיק מעל 25 עובדים לקבוע תקנון שבו יובאו עיקרי הוראות החוק בדבר הטרדה מינית והתנכלות במסגרת יחסי העבודה ויפורטו בו דרכי הגשת התלונות והטיפול בהן.
 4. תקנון לדוגמא שבו ניתן לעשות שימוש לעניין זה נמצא בתקנות למניעת הטרדה מינית (חובות מעביד), אך יש לערוך בו את ההתאמות הנדרשות, אם יש צורך בכך.
 5. על המעביד לפרסם את התקנון המותאם בין עובדיו במקום בולט לעין שבשליטתו, ובמקרה הצורך יפרסם אותו ביותר ממקום אחד.
 6. על המעביד להביא לידיעת כל עובד שלו וכל ממונה את התקנון, בין בדרך של מסירה, ובין בדרך של פרסום. הוא גם יעמיד לעיון עובדיו את הוראות החוק והתקנות ואף ימסור להם, על פי בקשתם, עותק מאלו.
 7. המעביד יביא לידיעת כל ממונה וכל עובד שלו את האיסור על הטרדה מינית והתנכלות לפי החוק והתקנות.
 8. המעביד יבהיר לכל ממונה ועובד את האיסור על הטרדה מינית, וכן יביא לידיעתם את חובותיו שלו על פי החוק והתקנות.
 9. על המעביד לדרוש מכל ממונה ומכל עובד שלו להימנע מהטרדה מינית ומהתנכלות כלפי כל אדם במסגרת יחסי עבודה ולנקוט כל אמצעי למניעת מעשים כאמור.
 10. על המעביד לאפשר לעובדיו להשתתף, במשך שעות העבודה, בפעולות הדרכה והסברה שענינן מניעת הטרדה מינית והתנכלות שמארגן, בתכיפות סבירה, ארגון עובדים יציג, או ארגון כאמור בסעיף 12(3) לחוק שוויון ההזדמנויות בעבודה , תשמ"ח-1988, ובלבד שאין בכך כדי לפגוע במהלך התקין של העבודה; תקנת משנה זו לא תחול על מעביד המארגן פעולות הדרכה והסברה כאמור בעצמו או באמצעות ארגון כאמור.
 11. על המעביד למנות אדם מטעמו לאחראי, וימנה יותר מאחראי אחד אם יש צורך בכך, כדי לאפשר גישה נוחה לאחראי, בהתחשב במספר מקומות העבודה ובפיזורם הגיאוגרפי. תפקידיו של האחראי מפורטים בס' 4 לתקנות. ככל שניתן, ימנה המעביד אישה לאחראית. מינה המעביד יותר מאחראי אחד, ימנה, ככל שניתן, אישה אחת לפחות מבין כל שני אחראים.

עשוי לעניין אותך..

הטרדה מינית בעבודה

מהי הטרדה מינית

החוק למניעת הטרדה מינית, תשנ"ח - 1998 (להלן:"החוק") מבקש להציב נורמות התנהגות ראויות ומחמירות במקום

קרא עוד ←
דילוג לתוכן