זכויות סוכני מכירות ללא יחסי עובד-מעביד

חוק חוזה סוכנות (סוכן מסחרי וספק), התשע"ב -2012, מעגן את זכויותיו של סוכן הפועל מטעם גוף או חברה מסחריים. משמע, מאמר זה אינו עוסק בסוכני מקרקעין (מתווכים), להם ישנה התייחסות חקיקתית נפרדת. עד לחקיקת חוק חוזה סוכנות, הייתה לאקונה בחוק כאשר מעמדו של הסוכן היה בין "פרילאנס", לבין "עובד" הנהנה מזכויות המוקנות לו מתוקף יחסי עובד-מעביד.

בפסקי דין בעניין זה טרם חקיקת חוק חוזה סוכנות, ניתן למצוא חוסר אחידות באופן חישוב הפיצוי לו זכאי הסוכן בסיום ההתקשרות. בין אם עסקינן בפיצויי הפיטורין, הודעה מוקדמת וכיוצ"ב.

מרגע כניסת החוק לתוקף, נהנה הסוכן המסחרי (סוכן מסחרי = "מי שעיסוקו באיתור לקוחות או בפעילות, שמטרתם להביא להתקשרות בחוזה בין לקוח לספק (או חברה) בקשר לרכישת טובין המשווקים על ידי הספק (או החברה)"), מזכויות דומות לעובדים עליהם חלים יחסי עובד מעביד.

הודעה מוקדמת לסוכן – הודעה מוקדמת נקבעת בהתאם לתקופה ההתקשרות בין הצדדים. כך לדוג', סוכן שעבד עד 6 חודשים עבור חברה או ספק, יהא זכאי להודעה מוקדמת של שבועיים בלבד. בעוד שסוכן אשר עבד 6 שנים יהא זכאי לחצי שנה הודעה מוקדמת. בין לבין, ישנן 5 מדרגות נוספות, וזאת כאמור, ע"פ הותק של הסוכן בחברה. משמע, ככל שהסוכן ותיק יותר, כך ההודעה המוקדמת תהא ארוכה יותר.

פיצויי פיטורין לסוכן - סוכן מסחרי זכאי לפיצוי מהספק בשל התקשרויות של החברה עם לקוחות חדשים או בשל גידול משמעותי בהיקף עסקיו של החברה עם לקוחות קיימים. אך, פיצוי כאמור מותנה בתנאים הקבועים בחוק. התנאים הינם:

(1)         חוזה הסוכנות היה בתוקף שנה לפחות;

(2)        בתקופת חוזה הסוכנות, הסוכן המסחרי היה הגורם היעיל להתקשרויות או לגידול בהיקף העסקים כאמור;

(3)        ההתקשרויות או הגידול בהיקף העסקים כאמור מניבים פירות לספק גם לאחר תום תקופת חוזה הסוכנות.

 

גובה הפיצוי לסוכן בגין סיום העסקתו - שווה לרווח החודשי הממוצע בעד כל שנה שבה היה חוזה הסוכנות בתוקף, עד לתקרה של 12 חודשים.

שאלה אשר נשאלת רבות הינה – "מהו הרווח החודשי הממוצע לפי זכאי הסוכן לפיצוי?". התשובה לכך ברורה - ממוצע הרווח העודף החודשי שצמח לסוכן המסחרי בשלוש השנים שקדמו לסיום חוזה הסוכנות או בתקופה שבה היה החוזה בתוקף, לפי התקופה הקצרה;

כך לדוג', אם סוכן עבד 6 שנים, אזי החישוב נעשה לפי 3 שנים. עם זאת, אם הסוכן עבד שנתיים בלבד – החישוב נעשה לפי שנתיים. משמע, חישוב רטרואקטיבי הבוחן לכל היותר 3 שנים לאחור.

האם הספק/החברה תמיד חייב בפיצוי? התשובה לכך שלילית. ספק לא יהיה חייב בפיצוי אם חוזה הסוכנות בוטל על ידיו כדין בשל הפרת החוזה על ידי הסוכן המסחרי.

עשוי לעניין אותך..

דילוג לתוכן