עובד שנפטר – על המעביד לשלם לשאיריו פיצוי פיטורים

 1. חוק פיצוי פיטורים תשכ"ג - 1963 סעיף 5 קובע כי עובד שנפטר, על המעביד לשלם לשאיריו פיצוי פיטורים כאילו פיטר את העובד.

 2. סעיף 5 לחוק פיצוי פיטורים מהווה חריג לכלל לפיו פיצוי פיטורים משולמים לעובד עם פיטוריו ואיבוד מקור פרנסתו. סעיף 5 הוא חריג שנועד להיטיב עם שאירים קרובים או שאירים רחוקים יותר שהיו תלויים לפרנסתם על הנפטר. התכלית היא למנוע מצב בו פטירתו של העובד תפגע בחלק ניכר ממקור הכנסתם של הסמוכים על שולחנו ועיקר פרנסתם על העובד הנפטר.

 3. יובהר כי פיצוי הפיטורים הם לא חלק מהעיזבון של המנוח.

 4. חוק פיצוי פיטורים קובע מיהו שאיר, כדלהלן:

  "5 (א)  נפטר עובד, ישלם המעביד לשאיריו פיצויים כאילו פיטר אותו.
  "שאירים" לענין זה – בן זוג של העובד בשעת פטירתו, לרבות הידוע בציבור כבן זוגו והוא גר עמו, וילד  של העובד שהוא בגדר תלוי במבוטח לענין גימלאות לפי פרק ג' לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], תשכ"ח-1968, ובאין בן-זוג או ילדים כאמור - ילדים והורים שעיקר פרנסתם היתה על הנפטר וכן אחים ואחיות שגרו בביתו של הנפטר לפחות שנים-עשר חודש לפני פטירתו וכל פרנסתם היתה על הנפטר.

 5. בית הדין הארצי קבע לעניין זה כדלקמן:

  "סעיף 5 לחוק פיצוי פיטורים מהווה חריג לכלל לפיו פיצוי פיטורים משולמים לעובד עצמו עם פיטוריו ואיבוד מקור פרנסתו. סעיף 5 נועד להיטיב עם שאירים קרובים או שאירים רחוקים שהיו תלויים לפרנסתם על הנפטר. התכלית היא למנוע מצב בו פטירתו של העובד תפגע בחלק ניכר ממקור הכנסתם של הסמוכים ע לשולחנו ועיקר פרנסתם על העובד הנפטר."

 6. ומהיו השאיר לצורך חוק פיצוי פיטורים?

 7. על הגדרת שאיר ניתן ללמוד מתכלית החריג של חוק פיצוי פיטורים. הרציונאל הוא שעם פטירת עובד תהא

  הגנה מסוימת למי שהיה תלוי לפרנסתו בעובד, למי שהיה סמוך על שולחנו. ראשית זכאים לפיצוי הפיטורים בני הזוג וילדיהם הנחשבים תלויים לפי חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], תשנ"ה – 1995. היה ולא היו כאלו, מזכה חוק פיצוי פיטורין את הקרובים, "ילדים והורים שעיקר פרנסתם היה על הנפטר וכן אחים ואחיות שגרו בביתו של הנפטר לפחות שנים עש חודש לפני פטירתו וכל פרנסתם הייתה על הנפטר".

 8. סעיף 5 דן בזכותם של השאירים לפיצוי פיטורים שנולדה לשאיר מכוח חוק פיצוי פיטורים במטרה שלא

  להפסיק עם המוות את התמיכה שקיבלו מהעובד המנוח.

 9. בית הדין הארצי לעבודה קבע לעניין זה כדלקמן:

  "נקודת הזמן של פטירת המנוח (להלן - הרגע הקובע) היא שיצרה את הזכות לפיצוי פיטורים... הזכות לפיצוי פיטורים מכוח סעיף 5 לחוק פיצוי פיטורים היא ודאי לא של המנוח, ובאופן חריג גם לא זכות של עיזבונו. היא יוחדה כולה ל"שאיר" המנוח, ואין לעיזבון כל חלק ונחלה בזכות זו"

עשוי לעניין אותך..

דילוג לתוכן