Uncategorized

עובד רשאי לסרב לעבוד ביום המנוחה השבועי

עובד רשאי לסרב לעבוד ביום המנוחה השבועי מכל סיבה 

החל מיום 21.6.2018, פורסם תיקון לחוק שעות עבודה ומנוחה הקובע כי עובד רשאי לסרב לעבוד ביום המנוחה.

כמו כן, לא ניתן להתנות העסקה בעבודה ביום המנוחה, למעט שירותים חיוניים, מלונאות, עבודה הקשורה לביטחון הציבור או לבריאות הציבור

כמו כן, ועדת השרים תידון במקרים חריגים של מפעלים הנדרשים להעסיק עובדים בשבת ופגיעה משמעותית בעבודה בשל תיקון לחוק זה 

החוק יכנס לתוקף ביום 1.1.2019

מעסיקים הרואים בתיקון לחוק זה פגיעה במקום העבודה יכולים להגיש בקשות לועדת השרים לקבל היתר העסקה בשבת וזאת החל מהיום, 21.6.2018. 

 

 

האמור  אינו מחליף ייעוץ משפטי