עדכון צו הרחבה לפנסיה - 2016

ביום 20/6/2016 פורסם צו הרחבה בדבר הגדלת ההפרשות לביטוח פנסיוני במשק החל מיום 1.7.2016 ואילך:
 
ההפרשות הן על השכר הקובע, כפי שהוגדר בין העובד למעסיק, ולא פחות מהשכר המבוטח המתחייב על פי צו ההרחבה לפנסית חובה.
 
הצו קבע הפרשות שונות לביטוח למנהלים ולקרן פנסיה כדלהלן:
 
תשלומים לקרן פנסיה - רכיב תגמולים
 
חלקו של העובד ברכיב תגמולים:
החל מיום 1/7/16 – יוגדלו דמי הגמולים ל- 5.75%
החל מיום 1/1/17 – יוגדלו דמי הגמולים ל- 6%
 
חלקו של המעסיק לרכיב תגמולים :
החל מיום 1/7/16 – יוגדלו דמי הגמולים ל- 6.25%
החל מיום 1/1/17 – יוגדלו דמי הגמולים ל- % 6.5
 
 

תשלומים לביטוח מנהלים - תגמולי מעסיק 

 
יכלול רכישת כיסוי למקרה של אובדן כושר עבודה בשיעור הדרוש להבטחת 75% מהשכר הקובע של העובד, כאשר בכל מקרה, שיעור הפרשות המעסיק לחלק התגמולים לבדו לא יפחת מ- 5% מהשכר הקובע.
 
ככל, שיהיה צורך בהגדלת העלויות בשל הכיסוי בגין אובדן כושר עבודה (מעבר ל 6.25% או 6.5% בהתאמה) העלויות למעסיק בגין רכישת אובדן כושר עבודה כאמור, יחד עם הפרשות המעסיק לדמי גמולים, לא יעלו בכל מקרה על 7.5% מהשכר הקובע.
 
 

תשלום המעסיק לרכיב פיצוי פיטורים

 
שיעור הפרשת המעסיק לרכיב פיצויים לא יפחת מ- 6% מהשכר הקובע.
 
 

 למען הסר ספק יחול סעיף 14 לחוק פיצוי פיטורים.

 
 
זכותם של עובד ומעסיקו לסכם על שיעורים גבוהים יותר.
 

עשוי לעניין אותך..

דילוג לתוכן