חובת המעסיק לנהל רישום יומי לשעות עבודה - הרישום יכול שיהיה גם ידני

תיקון 24 לחוק הגנת השכר הסדיר זה מכבר את חובת המעסיק לנהל פנקס שכר ואת חובתו לתת תלוש שכר לעובדו.

סעיף 25 לחוק שעות עבודה ומנוחה, התשי"א-1951, קובע כי באחריות המעביד לנהל פנקס שעות עבודה. עוד קובע הסעיף שלעניין שעות עבודה, הרישום בפנקס שעות עבודה יבוצע באופן שוטף ויכלול רישום שעות עבודה בפועל. המחוקק קבע כי המעביד חייב לנהל פנקס בדבר שעות עבודה, שעות מנוחה שבועיות, שעות נוספות, גמול שעות נוספות וגמול עבודה במנוחה השבועית. לענין שעות עבודה, שעות מנוחה שבועית ושעות נוספות ייערך הרישום בפנקס שעות העבודה באופן שוטף ויכלול רישום שעות עבודה בפועל;
לא בוצע הרישום בפנקס כאמור בפסקה (2) באמצעים מכניים, דיגיטליים או אלקטרוניים, ייחתם הרישום מדי יום בידי העובד ויאושר בחתימת אחראי שהמעביד מינה לכך.

במקרים רבים מעסיקים נמנעים מניהול רישום שעות העבודה של עובדיהם כנדרש בחוק ואף מגלגלים את אחריות רישום שעות העבודה בפועל אל העובדים עצמם ואלו מנהלים רישומים בצורה ידנית במחברות, דפים, קבצים וכיוצא בזה. החוק קובע במקרה זה כי רישומי עובד יאושרו בחתימת אחראי שהמעביד מינה לכך.
עוד קובע החוק בין היתר כי :

  1. במישור הפלילי נקבעו עונשים פליליים על אי מתן תלוש או אי דיוק בפרטים וניכוי שלא כדין של סכומים בניגוד לחוק;
  2. במישור האזרחי, נקבע כי בית הדין לעבודה רשאי לפסוק לטובת עובד "פיצויים לדוגמא" - ללא הוכחת נזק- על אי מתן תלוש שכר ביודעין או על אי פירוט הפרטים שחייבים לכלול בו, עד 5000 ₪ פר תלוש ;

עשוי לעניין אותך..

דילוג לתוכן