זכויות נשים בהריון, בחופשת לידה ולאחר הפלה

 • מעביד אינו יכול לפטר עובדת בהריון רק בהיתר מפורש ממשרד התמ"ת ובלבד ועבדה אצל אותו מעביד באותו מקום עבודה ששה חודשים לפחות. ברם, באם עובדת תוכיח כי המעביד פיטר אותה בסמוך לששת החודשים לעבודתה ופיטוריה היו בשל הריונה, בתי הדין לעבודה פסקו זה מכבר, כי העובדת תהא זכאית למלוא שכרה עד הלידה, ולחודשיים לאחר חופשת הלידה;
 • מעביד לא יפגע בהיקף משרתה או בהכנסתה של עובדת בהריון, אלא בהיתר מפורש ממשרד התמ"ת;
 • על העובדת להודיע על הריונה – עד החודש החמישי להריונה;
 • מעביד לא יעביד את העובדת בשעות נוספות ובמנוחה שבועית מהחודש החמישי להריונה ואילך. הוא הדין לגבי עבודת לילה, אם העובדת הודיעה למעביד בכתב כי אין היא מסכימה לעבוד עבודת לילה. מעביד רשאי להעביד עובדת בהריון בשעות נוספות ובמנוחה השבועית רק באם העובדת מסכימה ומסרה למעביד אישור בכתב מרופא הנשים;
 • עובדת שילדה – מעבידה אינו יכול לבקשה לעבוד במהלך חופשת לידה;
 • חופשת הלידה היא 26 שבועות. אשה רשאית לצאת לחופשת לידה 7 שבועות לפני הלידה ואז יוותרו לה - 19 שבועות חופשה לאחר הלידה;
 • עובדת שעבדה אצל אותו מעביד מעל 12 חודשים, רשאית לקצר את חופשת הלידה ובתנאי שחופשת הלידה לא תפחת מ – 14 שבועות. עובדת שבקשה לקצר את חופשת הלידה - המעביד רשאי לדחות את חזרתה המוקדמת למשך לא יותר משלושה שבועות;
 • עובדת שחלתה בתקופת חופשת הלידה ואושפזה בבית חולים לתקופה העולה על שבועיים – רשאית להאריך את חופשת הלידה לתקופה שלא תעלה על תקופת האזפוז אך לא יותר מ – 4 שבועות;
 • עובדת שילדה בלידה אחת יותר מילד אחד – זכאית להאריך את חופשת הלידה בשלושה שבועות נוספים בעד כל ילד נוסף שילדה באותה לידה וזאת החל בילד השני;
 • עובדת שילדה ילד אשר אושפז בתקופת חופשת הלידה לתקופה העולה על שבועיים – זכאית להאריך את חופשת הלידה לתקופה שלא תעלה על תקופת האשפוז אך לא יותר מ – 10 שבועות;
 • אשה זכאית לחופשת לידה – גם אם ילדה נולד שאינו בחיים, או שמסרה את הנולד לאימוץ. האשה זכאית לקצר את חופשת הלידה רק בהסכמתה ובאישור מאת הרופא המטפל;
 • חופשת לידה לא תפגע בזכויות הוותק אצל אותו מעביד;
 • עובדת שעברה הפלה זכאית להיעדר מקסימום 6 שבועות ורק באישור רופא;
 • באם קבע הרופא, כי מקום עבודתה של העובדת ההריונית מסכן את העובר ו/או את העובדת ההריונית – דין היעדרות זו כדין חופשה ללא תשלום. היעדרות זו לא תפגע בזכויות התלויות בוותק אצל המעביד. הוראות אלו לא יחולו באם המעביד מצא לעובדת ההריונית עבודה חלופית מתאימה;
 • עובדת רשאית להיעדר מהעבודה בתום חופשת הלידה ועד תום ששה חודשים לאחר הלידה באם היא מניקה, והעבודה נאסרה עליה בתקופת ההנקה והמעביד לא מצא עבורה עבודה חלופית מתאימה. היעדרות זו היא כדין היעדרות של חופשה ללא תשלום;
 • עובדת העובדת משרה מלאה - רשאית להיעדר שעה אחת ביום להניק את ילדה;
 • עובדת שעבדה ששה חודשים במקום עבודה אחד ועבדה אצל אותו מעביד עד הלידה – זכאית לקבל דמי לידה מהמוסד לביטוח לאומי.;
 • לא יפטר מעביד עובדת בחופשת לידה ולא יתן לעובדת הודעה על פיטוריה במהלך חופשת הלידה;
 • לא יפטר מעביד עובדת בתקופה של 60 יום לאחר חזרתה מחופשת לידה ולא יתן לעובדת הודעה מוקדמת לפיטורים בתוך אותם 60 יום, אלא אם קבל היתר מפורש ממשרד התמ"ת;
 • מעביד לא יעביד עובדת שחזרה מחופשת לידה בעבודת לילה וביום המנוחה החופשית עד 4 חודשים לאחר חזרתה מחופשת לידה, אלא אם נתנה העובדת את הסכמתה בכתב;
 • חופשה ללא תשלום לאחר חופשת הלידה : עובדת שעבדה אצל אותו מעביד או באותו מקום עבודה לפחות 24 חודשים לפני חופשת הלידה, זכאית לצאת לחופשה ללא תשלום לאחר חופשת הלידה לתקופה של 1/4 מספר החודשים שבהם עבדה אך לא יותר מ- 12 חודשים;
 • זכות להיעדר לאחר חופשת הלידה: מתום חופשת הלידה ועד שישה חודשים מאותו יום עובדת זכאית להיעדר מהעבודה אם מצבה הרפואי מחייב זאת וההיעדרות נזקפת מימי המחלה. כמו כן עובדת זכאית להיעדר מתום חופשת הלידה ועד תום ארבעה חודשים מאותו יום, שעה אחת ביום, בתנאי שהיא מועסקת במשרה מלאה. במקרה האחרון אין לנכות משכרה של העובדת.

 

 

עשוי לעניין אותך..

דילוג לתוכן