דיני עבודה

הנחיית מס הכנסה להגדלת הפטור ממס למענק פרישה

עד שנת 2018 (כולל), בהתאם לפקודת מס הכנסה (סעיף 9 (7א)(א)(1) לפקודה), ולתקנות מס הכנסה, עובד אשר קיבל מענק פרישה או פיצוי פיטורים מוגדלים, היה זכאי לפטור ממס הכנסה בהתקיים שני תנאים :

  1. גובה כל הסכומים המשולמים לעובד בגמר החשבון, (לא כולל כספי הפיצויים המצויים בקופת גמל - אלא אם כן נמשכו ממנה על ידי העובד) אינו עולה על השכר האחרון.
  2. גובה כל הסכומים המשולמים לעובד בגמר החשבון, אינו עובר את התקרה שעמדה (נכון לשנת 2018) על 12,230 ש"ח לכל שנת עבודה.

 

במקרה שהסכומים ששולמו לעובד היו נמוכים מהתקרה (12,230 ש"ח X ‏ שנות העבודה), יכול היה העובד לפנות לפקיד השומה ולבקש להגדיל את הפטור עד 1.5 משכורות לכל שנת עבודה, ועד לתקרה הפטורה ממס באותה עת.

 

על פי ההנחיה החדשה של רשות המיסים, רשאי המעסיק לחשב את הפטור המוגדל כאמור מבלי להפנות את העובד למס הכנסה.

 

מעסיק האחראי לחישוב סכום המענק הפטור יעשה את התחשיב, תוך הגדלת המשכורת החודשית האחרונה עד ל- 150% או עד התקרה הקבועה בסעיף, לפי הנמוך מבין השניים.

 

חישוב כאמור יעשה בהתאם לתנאים המפורטים בטופס 161.

 

ההנחיה לא תחול במקרים של תשלום לבעל שליטה או קרוב משפחה. במקרים אלו, יש להפנות את מקבלי המענק למשרדי מס הכנסה.