דמי מחלה – תיקון חוק דמי מחלה - בשנת 2011

 החל מיום 1.4.2011 ישולמו דמי המחלה כדלהלן:

 • עבור יום ההיעדרות הראשון - לא יקבל העובד תשלום.
 • עבור היום ההיעדרות השני והשלישי למחלתו - יקבל העובד דמי מחלה בשיעור 50% משכרו הרגיל.
 • עבור היום הרביעי ואילך - יקבל העובד תשלום בגובה שכרו הרגיל.

גובה דמי המחלה יהיה על פי שכר הרגיל של העובד. להלן רכיבי השכר שיילקחו בחשבון בעת תשלום דמי מחלה:

 1. שכר יסוד.
 2. תוספת ותק.
 3. תוספת יוקר או פיצוי בעד התייקרות.
 4. תוספת משפחה.
 5. תוספת מחלקתית או מבצעית.

עד לתאריך 31.3.2011 ישולמו דמי המחלה כדלהלן:

 • בגין יום המחלה הראשון - אין תשלום.
 • בגין היעדרות ביום השני והשלישי - % 37.5 משכר העבודה.
 • בגין היעדרות ביום הרביעי ואילך - % 75 משכר העבודה.

חובתו של העובד ליידע את המעסיק

בסעיף 1 לתקנות דמי מחלה (נהלים לתשלום דמי מחלה) תשל"ז-1976 קובע כי עובד הנעדר מעבודתו עקב מחלה חייב למסור הודעה למעסיק תוך שלושה ימים מהיום הראשון להעדרו ועל התקופה המשוערת שבה לא יהיה מסוגל לעבוד. בחוק נקבע כי ההודעה תימסר על ידי העובד או מי מטעמו ובלבד שהמעביד הביא לידיעת העובד את חובתו לקיים הוראה זו.

עשוי לעניין אותך..

מחלה

ימי אבל

עובד שעבד לפחות שלושה חודשים במקום עבודתו ומקיים חובת אבלות על פי דת או נוהג,

קרא עוד ←
דילוג לתוכן